Đức Đệ Tứ Tăng Thống Hòa Thượng Thích Huyền Quang
 
 
Thông Tư của Giáo Hội PGVNTNLC v/v Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Tứ Tăng Thống
 
Thư Mời của GHPGVNTNHK tham dự Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Tứ Tăng Thống
 
Tiểu sử Đức Tăng Thống - Hoà Thượng Thích Huyền Quang
 
Thông Bạch của GHPGVNTN Âu Châu về Lễ Truy Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống
 
Hình Lễ Thọ Tang Đức Đệ Tứ Tăng Thống tại chùa Khánh Anh-Bagneux