Mọi sự ủng hộ, cúng dường xây cất chùa Khánh Anh mới ở Evry xin liên lạc chùa Khánh Anh, TT Thích Quảng Đạo, email thichquangdao@khanhanh.fr, đt +33(0)7 70 07 33 99

 

 

 

 

HÌNH ẢNH

1. SƠ ĐỒ XÂY CẤT CHÙA (họat động - animé)

2. HT THĂM ĐẤT CHÙA MỚI - 03/05/1995

3. HT ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN - 18/06/1995

4. LỂ CẦU NGUYỆN - 06/01/1996

5. ĐỔ NỀN - 30/06/1998

6. HT TRUNG QUÁN ĐẾN VIẾNG THĂM

7. NHÀ BÁO ĐẾN PHỎNG VẤN HT

8. KỸ NIỆM CÔNG TRƯỜNG

9. TOÀN DIỆN - 2001, 2002, 2003

10. TRUNG THU GIÁP THÂN - 29/06/2004

11. DIỆN TÍCH CHI TIẾT CHÙA MỚI

12. HƯỚNG DẨN ĐẾN CHÙA MỚI

13. TIẾN TRÌNH XÂY CẤT : Mái gói, Đài kỹ niệm

 

BÀI VIẾT - BÁO CHÍ

1. VĂN THƠ CỦA Ô. THỊ TRƯỞNG GỞI BỘ VĂN HÓA

2. DIỂN VĂN CỦA ÔNG THỊ TRƯỞNG

3. BÁO "LE PARISIEN - ESSONNE" 11/10/1999

4. BÁO "LE PARISIEN - ESSONNE" 19/09/2000

5. LE POINT SUR L'EDIFICATION DE LA NOUVELLE PAGODE

6. L'ETRANGE BOUDDHA SUR LA N7

7. UN BOUDDHA POUR LA PLUS GRANDE PAGODE D'EUROPE

8. L'EDIFICATION DE LA NOUVELLE PAGODE KHANH ANH