Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu 27 (2015) tại Neuss – Đức quốc
 
 
 
Bản tin ngắn số 4 về KTHPPAC kỳ thứ 27 - 2015 tại Neuss – Đức quốc
 
Bản tin ngắn số 3 về KTHPPAC kỳ thứ 27 - 2015 tại Neuss – Đức quốc
 
Bản tin ngắn số 2 về KTHPPAC kỳ thứ 27 - 2015 tại Neuss – Đức quốc
 
Bản tin ngắn số 1 về KTHPPAC kỳ thứ 27 - 2015 tại Neuss – Đức quốc