Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu 25 (2013) tại Turku – Phần Lan
 
 
 
Bản tin ngắn số 4 về KTHPPAC kỳ thứ 25 - 2013 tại Turku – Phần Lan
 
Bản tin ngắn số 3 về KTHPPAC kỳ thứ 25 - 2013 tại Turku – Phần Lan
 
Bản tin ngắn số 2 về KTHPPAC kỳ thứ 25 - 2013 tại Turku – Phần Lan
 
Bản tin ngắn số 1 về KTHPPAC kỳ thứ 25 - 2013 tại Turku – Phần Lan
 
Phiếu GHI DANH Khóa Học Phật Pháp Âu Châu - kỳ 25 tại Turku – Phần Lan
 
Kêu gọi cúng dường Khóa Học Phật Pháp Âu Châu - kỳ 25 tại Turku – Phần Lan