Khóa học Phật Pháp Âu Châu 24 (2012) tại Birmingham – Anh Quốc
 
 
 
Bản tin ngắn số 5 về KTHPPAC kỳ thứ 24 - 2012 tại Birmingham – Anh Quốc
 
Bản tin ngắn số 4 về KTHPPAC kỳ thứ 24 - 2012 tại Birmingham – Anh Quốc
 
Bản tin ngắn số 3 về KTHPPAC kỳ thứ 24 - 2012 tại Birmingham – Anh Quốc
 
Bản tin ngắn số 2 về KTHPPAC kỳ thứ 24 - 2012 tại Birmingham – Anh Quốc
 
Bản tin ngắn số 1 về KTHPPAC kỳ thứ 24 - 2012 tại Birmingham – Anh Quốc
 
Phiếu GHI DANH Khóa Học Phật Pháp Âu Châu - kỳ 24 tại Birmingham – Anh Quốc