Xem các hình Hình kế tiếp

Lễ THỌ TANG ĐỨC ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG tại chùa Khánh Anh Bagneux