Xem các hình Hình kế tiếp

Đầu xuân Ất Dậu, ngày 27/02/2005, chùa Khánh Anh tổ chức buổi lể Quy Y cho các Phật Tử