Xem các hình Hình kế tiếp

Đàn Dược Sư từ 05/02/06 đến 11/02/06 tại chùa Khánh Anh Bagneux