Xem các hình Hình kế tiếp

Đàn tràng A Di Đà ngày 05, 06 và 07/01/2007 tại chùa Khánh Anh EVRY