Xem các hình Hình kế tiếp

H.T. Thích Minh Tâm, Đ.Đ. Thích Quảng Đạo và các Tăng Ni đang đi vào chánh điện để làm lể đón Giao Thừa