BÁC     NHÂN     ÁI     ĐẠO,         ĐẠO     TẤT     NAN     HỘI,                 THỦ   CHÍ   PHỤNG     ĐẠO,     KỲ   ĐẠO   THẬM   ĐẠI HỌC RỘNG, HIỂU NHIỀU, ĐẮM SAY ĐẠO LÝ THÌ ĐẠO KHÓ HỘI NHẬP, KIÊN TRÌ TÂM CHÍ THỰC HÀNH THÌ ĐẠO RẤT LỚN LAO