THỌ BÁT QUAN TRAI tại chùa Khánh-Anh Bagneux ngày 20/12/2004