1. Lời khuyên tha thiết của một Đạo Sư Đại Ấn

2. Nhà văn Võ Hồng và "lời sám hối của Cha" (9)

3. Một kiếp phù sinh (11)

4. Sinh hoat chùa Khánh Anh Evry và Bagneux (14)

5. Cúng dường Phật Đản, Hội Thiện

6. Đại lễ Vu Lan (17)

7. Tin tức (18)

8. Ta thấy Ta, Ta thấy Phật (20)

9. Diễn văn chào mừng Ngài Karmapa (21)

10. Bố Tôi (22)

11. Con gái Việt Nam đầu tiên trong Tu Viện Népal

12. Evry: Một ngôi chùa lớn, sau 20 năm (25)

13. Bản tin ngắn số 2 KTHPPAU28

14. Bản lên tiếng (27)

15. Diễn Văn Chào Mừng Phật Đản 2640 (28)

16. Thông điệp Phật Đản 2640 (30)

17. Kính tiễn Hòa Thượng Thích Như Huệ (31)

18. Bìa bản tin tháng 07/2016