1. Thấy Pháp tức thấy Như Lai

2. Lời di huấn của Đức Phật

3. Lòng từ bi hóa độ của Đức Phật

4. Phật giáo và người Hy Lạp

5. Từ một nhà Khoa Học đến một Tỳ Kheo

6. Cúng dường cầu an giải hạn

7. Cúng dường Phật đản - in kinh

8. Phiếu ghi danh KTHPPAU 28

9. Cúng dường đặc biệt giai đoạn cuối

10. Vẳng tiếng chuông chùa

11. Ngày trở lại

12. Bản tin ngắn số 1 KTHPPAU 28

13. Thông bạch Phật đản 2016

14. An Cư kiết đông lần thứ 3 tại chùa Khánh Anh Pháp Quốc

15. Bìa bản tin tháng 04/2016