Chùa Khánh Anh Evry 1 Chùa Khánh Anh Evry 2 Chùa Khánh Anh Evry 3 Chùa Khánh Anh Evry 4 Chùa Khánh Anh Evry 5 Chùa Khánh Anh Evry 6 Chùa Khánh Anh Evry 7
Chùa Khánh Anh Evry 8 Chùa Khánh Anh Evry 9 Chùa Khánh Anh Evry 10 Chùa Khánh Anh Evry 11 Chùa Khánh Anh Evry 12 Chùa Khánh Anh Evry 13 Chùa Khánh Anh Evry 14

 

   Lể cầu nguyện, viếng thăm của ông M. VALLS dân biểu, thị trưởng Evry và tết Trung Thu 2004