Xem các hình Hình kế tiếp

Hòa Thượng thăm đất chùa mới (03/05/1995)