Xem các hình Hình kế tiếp

Ký giả phỏng vấn Hòa Thượng tại công trường